دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

تماس با ما

 دفتر معاونت آموزشی:

شماره مستقیم : 071-53316324
فاکس : 071-53357091
پست الکترونیکی :