دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما تماس با آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی فسا آدرس: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی فسا کدپستی: 7461686688 نمابر: 53357091-071 تلفن: 6-53350994-071