دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه در یک نگاه

 

  • آدرس: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • کدپستی: 7461686688
  • نمابر: 53357091-071
  • تلفن: 6-53350994-071

 شماره تلفن های داخلی آزمایشگاه ها:

آزمایشگاه ایمنی شناسی: 425

آزمایشگاه میروب شناسی: 228

آزمایشگاه قارچ شناسی: 427