دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدیر گروه و اعضای هیات علمی

 مدیر گروه علوم آزمایشگاهی:

دکتر علی مروج ( ایمونولوژیست)

اعضاء هیئت علمی همکار

 

   بخش باکتری  شناسی: 

   دکتر سهراب نجفی پور   

دکتر عباس عبداللهی   

 

  بخش ایمنی شناسی :

دکتر علی مروج

دکتر محمد رضا عطاءاللهی

 

:  بخش انگل شناس و قارچ شناسی  

دکترمحمدحسین افسریان 

 دکتر محمود آغولی

 

بخش بیوشیمی:

دکتر محمدحسن مشکی باف 

دکتر بهنوش میلادپور

دکتر سام نوروزی

دکتر بهرام موحدی

دکتر یاسر منصوری

آقای جواد جمشیدی

 

بخش پاتولوژی و هماتولوژی :

دکتر علیرضا توسلی

دکتر مریم مقبول

آقای باقری

 

کارشناسان بخش:

آقای مهدی بخشی (پاتولوژی 

لیلا صفار (ایمنی شناسی )

نجمه نامدار ( میکروب شناسی)

غزال غزنوی ( میکروب شناسی )

زهرا شرفی ( قارچ شناسی و انگل شناسی)

قادر الله وردی ( بیوشیمی )

مجتبی هاشمی ( بیوشیمی )