دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه علوم آزمایشگاهی

 مدیر گروه علوم آزمایشگاهی:

دکتر علی مروج

 

:اعضائ هیئت علمی همکار

:بخش میکروب شناسی

(دکتر سهراب نجفی پور     (ویروس شناسی

(دکتر محمدرضا عطاالهی    (ایمنی شناسی

(دکتر محمود آغولی           (انگل شناسی

(دکتر عباس عبدالهی          (میکروب شناسی

(دکتر افسریان                  (قارچ شناسی