دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اسلايدها و جزوات آموزشی

 

 

جزوه آزمایشگاه ایمنی شناسی

جزوه آزمایشگاه باکتری شناسی

جزوه آزمایشگاه قارچ و انگل شناسی