دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

برنامه كارآموزی

پیوست ها:

نظرسنجی پرسنل.pdf حجم فایل:105.27 کیلوبایت
راهنماي انجام كارآموزي در عرصه علوم آزمايشگاهي.pdf حجم فایل:87.46 کیلوبایت
ارزيابي دانشجو توسط پرسنل.pdf حجم فایل:146.63 کیلوبایت
karamoozi 91.pdf حجم فایل:150.10 کیلوبایت