دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معرفی مدیر گروه و اعضاء

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی:

دکتر علی مروج ( ایمونولوژیست)

:اعضاء هیئت علمی همکار

:بخش میکروب شناسی

(دکتر سهراب نجفی پور     (ویروس شناسی

(دکتر محمدرضا عطاالهی    (ایمنی شناسی

(دکتر محمود آغولی           (انگل شناسی

(دکتر عباس عبدالهی          (میکروب شناسی

(دکترمحمدحسین افسریان                  (قارچ شناسی

بخش بیوشیمی:

دکتر محمدحسن مشکی باف 

دکتر بهنوش میلادپور

دکتر سام نوروزی

دکتر بهرام موحدی

بخش ژنتیک:

دکتر یاسر منصوری

آقای جواد جمشیدی

بخش پاتولوژی:

دکتر توسلی

کارشناسان بخش:

لیلا صفار (ایمنی شناسی )

نجمه نامدار ( میکروب شناسی)

غزال غزنوی ( میکروب شناسی )

زهرا شرفی ( قارچ و انگل شناسی)

قادر الله وردی ( بیوشیمی )

مجتبی هاشمی ( بیوشیمی )