دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه علوم آزمایشگاهی

 

لیست کارگاه های نیمه اول سال 96-97

ردیف

نام کارگاه

بخش برگزار کننده

زمان

1

PCR

بیوتکنولوژی

به زودی اعلام می شود

2

Realtime PCR

ایمونولوژی

به زودی اعلام می شود

3

Primer Design

ایمونولوژی

به زودی اعلام می شود

4

Cell culturee

 

به زودی اعلام می شود

5

PAGE

ایمونولوژی

به زودی اعلام می شود

6

Western Blotting

ایمونولوژی

به زودی اعلام می شود

7

IFA and IHC

ایمونولوژی

به زودی اعلام می شود

8

ELISA

ایمونولوژی

به زودی اعلام می شود

9

Metilation

بیوشیمی

به زودی اعلام می شود

10

Endnote

اپیدمیولوژی - آمار

به زودی اعلام می شود

11

SPSS مقدماتی

اپیدمیولوژی - آمار

به زودی اعلام می شود

12

SPSS پیشرفته

اپیدمیولوژی - آمار

به زودی اعلام می شود