دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه علوم آزمایشگاهی

سرفصل

سرفصل سرفصل درس اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه سرفصل درس بیولوژی مولکولی فرایند انجام کارورزی در عرصه دانشجویان علوم آزمایشگاهی فرایند ارائه سمینار دانشجویان علوم آزمایشگاهی

کارگاه ها

کارگاه ها   لیست کارگاه های نیمه اول سال 96-97 ردیف نام کارگاه بخش برگزار کننده زمان 1 PCR بیوتکنولوژی به زودی اعلام می شود 2 Realtime PCR ایمونولوژی به زودی اعلام می شود 3 Primer ...

انجمن علوم آزمایشگاهی

انجمن علوم آزمایشگاهی آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی  گزارش فعالیت انجمن دانشجویی علوم آزمایشگاهی گزارش فعالیت انجمن دانشجویی علوم آزمایشگاهی

آرایش ترمی و طرح درس

آرایش ترمی و طرح درس  آرایش ترمی دروس کارشناسی علوم آزمایشگاهی طرح درس  رشته علوم آزمایشگاهی طرح درس آزمایشگاه ایمنی شناسی رشته علوم آزمایشگاهی طرح درس ایمنی شناسی رشته علوم آزمایشگاهی طرح درس انگل شناسی پزشکی 1 (کرم شناسی طرح درس انگل شناسی پزشکی 2 (تک یاخته و حشره ...