دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه علوم آزمایشگاهی

علوم آزمايشگاهي شاخه اي از علم پزشكي است كه در ارتباط با آناليز آزمايشگاهي خون ، مايعات و انساج بدن انسان به منظور تشخيص بيماري ، پيگيري درمان و حفظ سلامت افراد جامعه مي باشد.
دانشگاه علوم پزشكي فسا براي اولين بار در سال 1366 با پذيرش 32 دانشجو اقدام به تاسيس گروه و رشته علوم آزمايشگاهي در مقطع كارداني نمود و سپس در سال 1387 اقدام به پذيرش 14 دانشجو در مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي نمود كه با سير صعودي پذيرش دانشجو در اين مقطع تا كنون ادامه دارد.
دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي در طي دوران تحصيل خود در آزمايشگاههاي پايه و تخصصي مجهز و مجزاي هر گروه آموزش مي بينند.
طول متوسط دوره در مقطع كارشناسي 4 سال مي باشد كه در اين 4 سال تمام دروس تخصصي گرايشهاي اصلي شامل هماتولو‍ژي و بانك خون، انگل شناسي، قارچ شناسي، ميكروب شناسي، ويروس شناسي، بيوشيمي، ايمونولوژي، فارماكولوژي و سم شناسي تدريس مي گردد.