دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

گروه علوم آزمایشگاهی

سرفصل

سرفصل سرفصل درس اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه سرفصل درس بیولوژی مولکولی

گروه های آموزشی همکار

گروه های آموزشی همکار گروه ایمونولوژی گروه باکتری و ویروس شناسی گروه انگل وقارچ شناسی گروه بیوشیمی گروه هماتولوژی و پاتولوژی گروه ژنتیک

تماس با ما

تماس با ما   آدرس: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی فسا کدپستی: 7461686688 نمابر: 53357091-071 تلفن: 6-53350994-071  شماره تلفن های داخلی آزمایشگاه ها: آزمایشگاه ایمنی شناسی: 425 آزمایشگاه میروب شناسی: 228 آزمایشگاه قارچ شناسی: 427   ...

انجمن علوم آزمایشگاهی

انجمن علوم آزمایشگاهی آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی  گزارش فعالیت انجمن دانشجویی علوم آزمایشگاهی گزارش فعالیت انجمن دانشجویی علوم آزمایشگاهی