دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پیراپزشکی

گروه ایمونولوژی

گروه باکتری و ویروس شناسی

گروه انگل وقارچ شناسی

گروه بیوشیمی

گروه هماتولوژی و پاتولوژی

گروه ژنتیک