دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

  1. اخبار و اطلاعیه هااخبار و اطلاعیه ها
  2. کتب و جزواتکتب و جزوات
  3. کارگاه ها و سمینار هاکارگاه ها و سمینار ها
  4. همایش هاهمایش ها

تقويم آموزشي نيمسال اول 1395-1394

تقويم آموزشي نيمسال اول 1395-1394

تقويم آموزشي نيمسال اول 1395-1394

آغاز سال تحصيلي جديد مبارك

آغاز سال تحصيلي جديد مبارك

دانشكده پيراپزشكي آغاز فصل بهار علم و دانش و فصل شكفتن شكوفه هاي آگاهي را به تمامي دانشجويان و تلاشگران عرصه علوم پزشكي تبريك مي گويد.

Google Scholar
BioMed
Pubmed
Science Direct
Scopus
Springer            Wiley Library

مقایسه الگوی شیردهی درزنان با زایمان طبیعی و سزارین

شهناز کریمی مجید نجفی محمد مهدی نقی زاده فرهود نیکویی مژگان کمالی
2011-01-01 مجله زنان مامایی و نازایی ایران

بررسی شیوع ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه تناسلی خارجی در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان ولی عصر فسا

محسن حسامی فریبرز غفارپسند فرهود نیکویی
2011-12-20 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

Vitamin D receptor gene rs4334089 polymorphism and Parkinson’s disease in Iranian population

Atena Fazeli, Marzieh Motallebi, Javad Jamshidi, Abolfazl Movafagh, Hamid Ghaedi, Babak Emamalizadeh, Kaveh Kashani, Hossein Darvish
2016/8/31 Basal Ganglia

A Cohort Study Protocol of Low Back Pain in Rural Area Inhabitants: Fasa Low Back Pain Cohort Study (FABPACS)

Mojtaba Farjam, Alireza Askari, Ali Hoseinipour, Reza Homayounfar, Javad Jamshidi, Fatemeh Khodabakhshi, Habib Zakeri
2016/12/30 Galen Medical Journal

Vitamin D receptor gene rs4334089 polymorphism and Parkinson’s disease in Iranian population

Atena Fazeli, Marzieh Motallebi, Javad Jamshidi, Abolfazl Movafagh, Hamid Ghaedi, Babak Emamalizadeh, Kaveh Kashani, Hossein Darvish
2016/8/31 Basal Ganglia

Vitamin D receptor gene rs4334089 polymorphism and Parkinson’s disease in Iranian population

Atena Fazeli, Marzieh Motallebi, Javad Jamshidi, Abolfazl Movafagh, Hamid Ghaedi, Babak Emamalizadeh, Kaveh Kashani, Hossein Darvish
2016/8/31 Basal Ganglia

REVIEW ARTICLE: PHAEOHYPOMYCOSIS DUE TO DEMATIACEOUS FUNGI; A REVIEW OF THE LITERATURES

MOHAMMAD HOSEIN AFSARIAN, TAHEREH SHOKOHI, MAHDI ARZANLOU, SARVTIN MEHDI TAHERI, HAMID BADALI
2012/1/1

In vitro activity of five antifungal agents against Candida albicans isolates, Sari, Iran

Tahereh Shokohi, Hamid Badali, Nasrin Amirrajab, Mohammad Reza Ataollahi, Seyyed Amin Kouhpayeh, Mohammad Hosein Afsarian
2016/6/15 Current Medical Mycology

Increased Serum Levels of IL-17A and IL-23 Are Associated with Decreased Vitamin D3 and Increased Pain in Osteoarthritis

Alireza Askari, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Reza Homayounfar, Abbas Shahi, Mohammad Hosein Afsarian, Abbas Paknahad, Derek Kennedy, Mohammad Reza Ataollahi
2016/11/7 PloS one

Phaeohyphomycosis due dematiaceous fungi; a review of the literature

Mohammad Hosein Afsarian, Tahereh Shokohi, Mehdi Arzanlou, Mehdi Taheri Sarvtin, Hamid Badali
2012/9/15 J Mazand Univ Med Sci

Vitamin D receptor gene rs4334089 polymorphism and Parkinson’s disease in Iranian population

Atena Fazeli, Marzieh Motallebi, Javad Jamshidi, Abolfazl Movafagh, Hamid Ghaedi, Babak Emamalizadeh, Kaveh Kashani, Hossein Darvish
2016/8/31 Basal Ganglia
  1. پیوند هاپیوند ها
  2. رویداد هارویداد ها

تالار گفتگو

کارگاه ها و کنگره ها

کمیته تحقیقات دانشجویی 

 


 

paramedical