دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معرفی اعضای هیات علمی

گروه های آموزشی همکار

گروه های آموزشی همکار گروه ایمونولوژی گروه باکتری و ویروس شناسی گروه انگل وقارچ شناسی گروه بیوشیمی گروه بیوتکنولوژی گروه هماتولوژی و پاتولوژی گروه ژنتیک

انجمن علوم آزمایشگاهی

انجمن علوم آزمایشگاهی انجمن علوم آزمایشگاهیآئین نامه انجمن های علمی دانشجویی آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی  گزارش فعالیت انجمن دانشجویی علوم آزمایشگاهی گزارش فعالیت انجمن دانشجویی علوم آزمایشگاهی

تماس با ما

تماس با ما   تماس با آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی فسا آدرس: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی فسا کدپستی: 7461686688 نمابر: 53357091-071 تلفن: 6-53350994-071  

کارگاه های عملی

کارگاه های عملی لیست کارگاه های نیمه اول سال 96-97 ردیف نام کارگاه بخش برگزار کننده زمان 1 PCR بیوتکنولوژی به زودی اعلام می شود 2 Realtime PCR ایمونولوژی به زودی اعلام می شود 3 Primer ...