دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه علوم آزمایشگاهی

گروه ایمونولوژی

گروه باکتری و ویروس شناسی

گروه انگل وقارچ شناسی

گروه بیوشیمی

گروه هماتولوژی و پاتولوژی

گروه ژنتیک