دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

ریاست دانشکده

 

دکتر علی مروج

ریاست دانشکده پیراپزشکی

dr.moravej

dr.moravej.jpg1

 http://cv.fums.ac.ir/?view=profile&id=66&name=Ali%20Moravej