• 1400/12/10
  • - تعداد بازدید: 54
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش (EDO)

برنامه ريزي آموزشي :

1- پيگيري بازنگری برنامه هاي درسي در سطح گروههاي آموزشي دانشكده

2-  نيازسنجي آموزشي و تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي در سطح دانشكده در موارد ارجاع شده توسط معاونت آموزشی

3- همكاري در تدوين و اجرای برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك آموزشي دانشگاه

4-همكاري با گروههاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه هاي جاري آموزشي

5-مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرای شيوه هاي نوين آموزشي

6-نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan

7- مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در Course plan  و Lesson plan  و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان

8- مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها

9- همکاری با EDC  در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی

10- توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس 

11- پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه

12- ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی

ارزشيابي :

1- انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید

2- نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء

3- هدایت ، نظارت و انجام نظر سنجی ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی بر اساس آیتم های مختلف ( از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجی )      

4- ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا

5- کمک کارشناسی به گروههای آموزشی جهت تعیین شاخصها و استاندارد های آموزشی و آماده سازی آنها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی ( ارزیابی درونی)

6-  همکاری در ارزشیابی آزمون های انجام شده توسط اساتید با همکاری EDC

7- ارسال نتایج کلی ارزشیابی اعضاء هیأت علمی به EDC  بر اساس آیتم های آموزشی

8- ارائه گزارش وضعیت شاخصهای آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده، مدیر گروه و EDC

پژوهش در آموزش :

1- همكاري با EDC  در اجراي پروژه هاي مشترك دانشگاهي

2- ارائه مشاوره در زمیه اجرای پایان نامه ها و طرحهای پژوهش در آموزش

3- تشویق و هدایت اعضای هیأت علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح ها و پایان نامه های پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی

آموزش و توانمند سازي اساتيد :

1- تعیین برنامه های آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی در جهت توانمند سازی آموزشی

2- همکاری با EDC  در طراحی و برگزاری جلسات و کارگاه ها، برنامه های کوتاه مدت آموزشی اعضاء هیأت علمی

3- ارائه مشاوره و هدایت آموزشی اعضاء هیأت علمی جدید الاستخدام

4- تشویق اعضاء هیات علمی و هماهنگی جهت شرکت درکارگاههای آموزش و همکاری با دفتر توسعه آموزش پزشکی EDC  جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی

5- همکاری با EDC  جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه های آموزش پزشکی

 

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: